товаро разтоварни операции

Нужна документация

Товаро разтоварни операции. Товаренето и разтоварването може да се извърши от превозвач на товари по споразумение с изпращача и получателя . Не може да бъде – контейнеризирани, валцувани, както и парчета стоки. Които се доставят от търговско или кетъринг предприятие с относително малък оборот. Всякакви тежки и извънгабаритни товари, ако компанията разполага със средства за механизация на товарене и разтоварване. Споразумението трябва да бъде съставено като отделен документ или клаузите за товаро-разтоварни операции трябва да бъдат включени в договора за превоз. Ако логистична компания сключи дългосрочно споразумение за автомобилен транспорт, тогава е по-добре да формализира задълженията за товарене и разтоварване под формата на приложение към договора. В този случай основният документ ще предвижда – условия, които биха осигурили максимално използване на механизми за товарене и разтоварване.

Товаро разтоварни операции

Всяка компания, чиято сфера на дейност е свързана с превоз на товари, е изправена пред въпроса за организирането на товаро-разтоварни операции. За да се избегнат проблеми при получаване или изпращане на стоки, е необходимо стриктно да се спазват изискванията, определени от държавните органи. Доставят се стоки от България до Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия по въздух , мултимодален метод или камиони. Според хартата на автомобилния транспорт изпращачът трябва да натовари и обезопаси товара върху автомобила и да се грижи за неговата безопасност, докато разтоварването и свалянето на крепежните елементи е задача на получателя. Тази норма обаче е диспозитивна, поради което се прилага само ако в договора за превоз не са посочени други условия. Когато разграничението на задълженията не е посочено в официален документ, изпращачът и получателят са отговорни за затварянето и отварянето на страните на превозното средство или люковете на цистерни и други.

Права и задължения на страните

Задължението на изпращача да извършва самостоятелно предварителната подготовка на стоките. Както и да осигури паркинг и място за дребни ремонти на товаро-разтоварната техника. Освен това изпращачът трябва да осигури работно място за преобличане и почивка. Ако транспортна компания е поела върху себе си организацията на товаро-разтоварни операции, тогава тя носи пълната отговорност за повреди или повреди на товара, възникнали по вина на служителите. Изпращачът или получателят, при подписване на споразумение с автомобилна компания. Може да предвиди участието на водач в товаро-разтоварни операции по начина, предвиден в правилника за защита на труда в автомобилния транспорт. Водачът трябва да получи товара от автомобила при товарене и да достави товара на борда на автомобила при разтоварване. Отговорностите на изпращача и получателя включват. Поддръжка на пунктове и площадки, където ще се извършва товарене и разтоварване на стоки, както и пътища за достъп до тях, в отлично състояние по всяко време на годината.

Какво друго трябва да се има предвид

Това е необходимо, за да се осигури безпрепятствено преминаване и възможност за маневриране на превозни средства. Осигуряване на достатъчен брой работници и осигуряване на средствата за механизация. Необходими за спазване на условията за товарене и разтоварване, установени в договора за превоз. Осигуряване на наличност на устройства за претегляне, когато е необходимо. Проверка на съответствието на броя на оборудваните площадки за товарене и разтоварване с обема на товара и естеството на извършената работа. Доставка на обекти с индикатори за местоположението на складове, изходи и входове. Товароносимост. Компанията за автомобилни превози и изпращачът, извършващи превоза на стоки. Трябва да гарантират, че подвижният състав е натоварен преди да се използва пълният капацитет, но не по-висок от товароносимостта. Товаро разтоварни операции.